Předmět: Poradenská psychologie

« Zpět
Název předmětu Poradenská psychologie
Kód předmětu PCH/SZ4
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavními tematickými oblastmi jsou: 1. Poradenské systémy a přístupy 2. Poradenský proces 3. Individuální, párové, rodinné a skupinové poradenství 4. Systém pedagogicko psychologického poradenství, specifika jednotlivých pracovišť 5. Poradenství v sociálních službách Pro více informací vizte otázky ke státní závěrečné zkoušce z poradenské psychologie

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o státní zkoušku z poradenské psychologie. Hlavním cílem je komplexní ověření znalostí z oblasti poradenské psychologie
Student zná: 1. Poradenské systémy a přístupy 2. Poradenský proces 3. Individuální párové, rodinné a skupinové poradenství 4. Systém pedagogicko psychologického poradenství, specifika jednotlivých pracovišť 5. Poradenství v sociálních službách
Předpoklady
Splnění všech předpokladů dle řádu UP v Olomouci pro připuštění ke státním závěrečným zkouškám.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Systematická příprava k ústní zkoušce
Doporučená literatura
  • Procházka, Šmahaj, Kolařík. Vybrané kapitoly z poradenské psychologie, 2012, UP v Olomouci.
  • SVOBODA, M. (ED.), KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
  • Svoboda, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie - -