Předmět: Týmová práce

« Zpět
Název předmětu Týmová práce
Kód předmětu PCH/TMP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Seitlová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vznik a vývoj týmu 2. Vedení týmu a komunikace 3. Ovlivňování vývoje týmu 4. Konflikt 5. Mediace 6. Řešení úloh ve skupině a týmu - techniky 7. Rozdíly mezi lidmi 8. Vedení porad 9. Teambuilding 10. Psychodiagnostické metody 11. Virtuální týmy

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 27 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 27 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní pojmy a vztahy v oblasti týmové práce a pracovních skupin, vymezení týmu vůči skupině, zákonitosti fungování týmu.
Student získá následující znalosti a dovednosti: -zná základní pojmy a vztahy v oblasti týmové práce a pracovních skupin -je obeznámen s nejdůležitější terminologií -zná principy týmové práce, vymezení týmu vůči skupině, zákonitosti fungování týmu -zná styly řízení skupin a týmů -rozumí procesu řešení konfliktů v týmu/ skupině, zná jednotlivé strategie řešení -zná základní principy vedení porad, mediace -má základní povědomí o problematice teambuildingu a jeho jednotlivých aktivitách -má základní povědomí o psychodiagnostických metodách v kontextu týmové práce
Předpoklady
Předpokladem je zapojení do týmové práce v rámci výuky a zájem o danou problematiku.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Skupinová práce na přípravě prezentace vybrané techniky týmové práce a prezentace ve výuce. Docházka, minimálně 80% účast.
Doporučená literatura
 • Armstrong, M.:. (2002). Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002.. Praha.
 • Bahbouh, R. (2011). Sociomapování týmů. Praha: Qed group.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., kol.:. Psychologie a sociologie řízení.. Praha.
 • Evangelu, J. E., & Grundel, D. (2011). Virtuální tým: efektivní řízení týmu na dálku. Brno: Computer Press.
 • Hayes, N. (2005). Psychologie týmové práce.. Praha: Portál.
 • KRUGER, W.:. (2004). Vedení týmů.. Praha, Grada.
 • Mohauptová, E. (2013). Týmový koučink. Praha: Portál.
 • Plamínek, J. (2000). Synergický management. Praha: Argo.
 • PLAMÍNEK, J.:. (2002). Vedení lidí, týmů a firem.. Praha, Grada.
 • Seitlová, K. (2013). Teambuilding - face to face, nebo virtuální prostředí?. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Letní