Předmět: Teorie sociálně - psych. výcviku

« Zpět
Název předmětu Teorie sociálně - psych. výcviku
Kód předmětu PCH/TSPVB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1)Historický vývoj práce ve skupině 2)Společné a rozdílné znaky SPV a skupinové psychoterapie 3)Encounterové skupiny a jejich přínos pro rozvoj SPV 4)Skupinová dynamika (její složky a prvky) 5)Formální a neformální struktura skupiny a její identita 6)Význam a důsledky skupinové koheze 7)Význam a důsledky tenze ve skupině 8)Pozitivní a negativní aspekty tvorby podskupin 9)Cíle skupiny 10Normy a pravidla fungování skupiny 11)Základní podmínky pro realizování SPV (časový harmonogram, organizační a sociální podmínky) 12)Hledisko volby výcvikových metod 13)Kroky pro realizování techniky ve skupině 14)Užitečnost, rizika a úskalí SPV 15)Předpokládané mechanismy učení v rámci SPV 16)Vedení skupiny 17)Vedoucí a jeho úlohy ve výcviku 18)Spoluvedení skupiny 19)Základní osa práce ve výcvikové skupině 20)Vývojové fáze skupiny 21)Fáze "seznamování" a její význam pro další vývoj skupiny 22)Ledolamky a jejich význam, možnosti použití a rizika v rámci SPV 23)Pravidla fungování skupiny 24)Neverbální komunikace a její význam v rámci SPV 25)Oblasti verbální komunikace důležité pro SPV 26)Komunikační stopky 27)Reflexe a její důležitost v rámci SPV 28)Zpětná vazba v rámci SPV 29)Soutěživost a spolupráce a jejich význam pro SPV 30)Důvěra a jak ji navodit? 31)Sebepoznání a sebepoznávání v rámci SPV 32)Možné způsoby práce s technikami (na co je třeba pamatovat)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je pochopení mechanismů a principů, s nimiž je nutné počítat v rámci práce s výcvikovou skupinou. Studenti jsou seznámení nejen s historickým vývojem práce se skupinou, ale také s dynamikou a strukturou skupiny, pozicemi a rolemi, pravidly fungování skupiny, jednotlivými technikami práce v rámci základní osy práce ve výcvikové skupině apod.
- student zná různé formy práce se skupinou - student zná obsahy pojmů "struktura skupiny" a "dynamika skupiny" a dokáže s nimi pracovat - student zná obsah pojmu "základní osa práce ve výcvikové skupině"
Předpoklady
absolvován IPV I,II,III a IV

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Rozhovor

Aktivní účast v hodině, ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Hermochová, S.:. Sociálně psychologický výcvik|příručka pro vedoucí skupin II. SPN,.
  • Kolařík, M. (2013). Interakční psychologický výcvik pro praxi - nové hry pro výcvikové skupiny. Praha.
  • Kolařík, M. (2011). Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing.
  • Slaměník, I. a Výrost, J.:. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně psychologický výcvik. Grada, Praha, 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Zimní