Předmět: Teorie sociálně - psych. výcviku

« Zpět
Název předmětu Teorie sociálně - psych. výcviku
Kód předmětu PCH/TSPVD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1)Historický vývoj práce ve skupině 2)Společné a rozdílné znaky SPV a skupinové psychoterapie 3)Encounterové skupiny a jejich přínos pro rozvoj SPV 4)Skupinová dynamika (její složky a prvky) 5)Formální a neformální struktura skupiny a její identita 6)Význam a důsledky skupinové koheze 7)Význam a důsledky tenze ve skupině 8)Pozitivní a negativní aspekty tvorby podskupin 9)Cíle skupiny 10Normy a pravidla fungování skupiny 11)Základní podmínky pro realizování SPV (časový harmonogram, organizační a sociální podmínky) 12)Hledisko volby výcvikových metod 13)Kroky pro realizování techniky ve skupině 14)Užitečnost, rizika a úskalí SPV 15)Předpokládané mechanismy učení v rámci SPV 16)Vedení skupiny 17)Vedoucí a jeho úlohy ve výcviku 18)Spoluvedení skupiny 19)Základní osa práce ve výcvikové skupině 20)Vývojové fáze skupiny 21)Fáze "seznamování" a její význam pro další vývoj skupiny 22)Ledolamky a jejich význam, možnosti použití a rizika v rámci SPV 23)Pravidla fungování skupiny 24)Neverbální komunikace a její význam v rámci SPV 25)Oblasti verbální komunikace důležité pro SPV 26)Komunikační stopky 27)Reflexe a její důležitost v rámci SPV 28)Zpětná vazba v rámci SPV 29)Soutěživost a spolupráce a jejich význam pro SPV 30)Důvěra a jak ji navodit? 31)Sebepoznání a sebepoznávání v rámci SPV 32)Možné způsoby práce s technikami (na co je třeba pamatovat)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je pochopení mechanismů a principů, s nimiž je nutné počítat v rámci práce s výcvikovou skupinou. Studenti jsou seznámení nejen s historickým vývojem práce se skupinou, ale také s dynamikou a strukturou skupiny, pozicemi a rolemi, pravidly fungování skupiny, jednotlivými technikami práce v rámci základní osy práce ve výcvikové skupině apod.
- student zná různé formy práce se skupinou - student zná obsahy pojmů "struktura skupiny" a "dynamika skupiny" a dokáže s nimi pracovat - student zná obsah pojmu "základní osa práce ve výcvikové skupině"
Předpoklady
absolvován IPV I,II,III a IV

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Rozhovor

Aktivní účast v hodině, ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Hermochová, S.:. Sociálně psychologický výcvik|příručka pro vedoucí skupin II. SPN,.
  • Kolařík, M.:. Interakční psychologický výcvik. Vydavatelství UP Olomouc. Olomouc, 2006..
  • Slaměník, I. a Výrost, J.:. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně psychologický výcvik. Grada, Praha, 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr