Předmět: Úvod do školní psychologie

« Zpět
Název předmětu Úvod do školní psychologie
Kód předmětu PCH/UDSPB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Školní psychologie jako aplikovaná vědecká disciplína - Školní psychologie jako odvětví školního poradenství (školní poradenské pracoviště) - Vývoj oboru ve světě a u nás - Škola jako instituce v síti vnějších vztahů, změny ve školské legislativě. - Specifika práce psychologa ve škole, kritická místa profese - Školní psycholog a jeho vztahy k dalším subjektům ve škole - Práce školního psychologa s jednotlivcem. - Práce školního psychologa se třídou. - Klima školy, evaluace školy. - Etika ve školním poradenství

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Školní psychologie se v současné době stává oborem, který se v našem státě začíná etablovat a v budoucnosti s ním počítá školská politika. Je tedy potřeba znát kontext jejího vzniku, orientovat se v tom, jaké místo zaujímá v systému ped.psych. poradenství, co může nabídnout, jaké používá metody.
Student -bude znát postavení školní psychologie mezi ostatními psychologickými disciplínami, její současné problémy a úkoly -bude se orientovat v systému ped.psych.poradenství -bude umět popsat rozíly mezi pozicí psychologa ve škol.poradenském zařízení a ve škole -vytvoří si vlastní názor na potřebnost psychologické poradenské služby ve škole
Předpoklady
Absolvování předmětu pedagogická psychologie, zájem o danou problematiku.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Didaktický test, Seminární práce

-aktivní účast na semináři -vlastní zkušenost s psychologickým poradenstvím (podle dohody s vyučujícím) -znalosti a porozumění dané problematice
Doporučená literatura
  • Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (č.72/2005 Sb.).
  • Čáp,J., Mareš,J. Psychologie pro učitele. Praha:Portál, 2003.
  • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Zimní