Předmět: Úvod do psychologie osobnosti

« Zpět
Název předmětu Úvod do psychologie osobnosti
Kód předmětu PCH/UPOB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
  • Mazalová Romana, PhDr. PhD.
Obsah předmětu
Předpoklady vzniku psychologie osobnosti Předmět psychologie osobnosti (struktura, dynamika, vývoj) Výzkumná strategie discipliny (nomotetický vs idiografický přístup) Zdroje utváření a vývoje osobnosti. Temperament, charakter, tělesná konstituce. Dominantní psychologické školy a koncepce při studiu osobnosti: Psychoanalytická koncepce Rysový (psychometrický) přístup Humanisticko existencialistický přístup Sociálně-kognitivní koncepce Pojem Já Osobnostní dispozice, hodnoty, postoje, předsudky Motivy a motivace Frustrace Poruchy osobnosti, psychoterapie.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvést poslucháče do problematiky psychologie osobnosti. Rozbor základních pojmů psychologie osobnosti (dynamika, struktura, temperament, motivace, teoretické směry atd.)
Předmět zaměřený na schopnost porozumění a hodnocení osobnostních vlastnosti a projevů. Hodnotit konkrétní metody a postupy šetření osobnosti. Vysvětlit jednotlivé aspekty osobnosti, jejích původ a vývoj. Formulovat závěry.
Předpoklady
Obecná psychologie, Dějiny psychologie, Kulturní antropologie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta

Pravidelná účast na přednáškách a seminářích; Vypracování seminární práce
Doporučená literatura
  • Balcár K. (1983). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha.
  • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing.
  • Drapela, V. (1997). Přehled teorií osobnosti.
  • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha.
  • Nakonečný, M. (1995). Psychologie osobnosti. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní