Předmět: Úvod do psychologie osobnosti

« Zpět
Název předmětu Úvod do psychologie osobnosti
Kód předmětu PCH/UPOK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
 • Mazalová Romana, PhDr. PhD.
Obsah předmětu
Předpoklady vzniku psychologie osobnosti Předmět psychologie osobnosti (struktura, dynamika, vývoj) Výzkumná strategie discipliny (nomotetický vs idiografický přístup) Zdroje utváření a vývoje osobnosti. Temperament, charakter, tělesná konstituce. Dominantní psychologické školy a koncepce při studiu osobnosti: Psychoanalytická koncepce Rysový (psychometrický) přístup Humanisticko existencialistický přístup Sociálně-kognitivní koncepce Pojem Já Osobnostní dispozice, hodnoty, postoje, předsudky Motivy a motivace Frustrace Poruchy osobnosti, psychoterapie.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvést poslucháče do problematiky psychologie osobnosti. Rozbor základních pojmů psychologie osobnosti (dynamika, struktura, temperament, motivace, teoretické směry atd.)
Předmět zaměřený na schopnost porozumění a hodnocení osobnostních vlastnosti a projevů. Hodnotit konkrétní metody a postupy šetření osobnosti. Vysvětlit jednotlivé aspekty osobnosti, jejích původ a vývoj. Formulovat závěry.
Předpoklady
Obecná psychologie, Dějiny psychologie, Kulturní antropologie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta

Pravidelná účast na přednáškách a seminářích; Vypracování seminární práce
Doporučená literatura
 • Balcár K. (1983). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha.
 • Cakirpaloglu P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha.
 • Drapela, V. (1997). Přehled teorií osobnosti.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha.
 • Nakonečný, M. (1995). Psychologie osobnosti. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr