Předmět: Úvod do poradenské psychologie

« Zpět
Název předmětu Úvod do poradenské psychologie
Kód předmětu PCH/UPORK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konečný Josef, doc. PhDr. CSc.
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychologické základy poradenství. Vývoj psychologického poradenství.Činitelé vytvářející potřebu poradenské pomoci v životě.Základní formy a přístupy psychologického poradenství.Laické poradenství, význam a funkce pro odborné poradenství.Obsahové zaměření a formální charakteristiky poradenství. Poradenské systémy a instituce, soukromé poradenské služby.Struktura a dynamika poradenského procesu. Osobnost poradce. Osobnost klienta. Očekávání a motivace klienta, diagnostika a formování. Činitelé utváření poradenského vztahu, jeho funkce v poradenské pomoci. Systémové pojetí poradenského problému, jeho analýza. Poradenská práce s klientem. Informování a kontrakt. Poradenské dovednosti a techniky. Etické otázky poradenské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání orientace a základního vhledu do vývoje a současného stavu poradenské psychologie. Naučit se rozlišovat základní charakteristiky psychologické poradenské činnosti od ostatních aplikovaných psychologických i nepsychologickýchdisciplín-podobného zaměření
Schopnost kritického a diferencovaného posuzování psychologické činnosti poradenského charakteru, orientace problematice psychologického poradenství, připravenost pro rozvíjení dalších poradenských psychologických specializací
Předpoklady
Psychologie osobnosti, patopsychologie, psychodiagnostika

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Znalost vývoje poradenství, znalost základních pojmů. Vypracování rozboru z konzultačního setkání s klienty formou hraní rolí. Ústní zkouška z následujících okruhů: 1) Charakteristika poradenství, vymezení poradenství vůči ostatním formám práce s klienty, poradenské systémy a přístupy 2) Poradenský proces, fáze poradenského procesu, osobnost poradce 3) Poradenský tým, první kontakt s klientem, role času v poradenství 4) Komunikace a její využívání v rámci poradenského procesu 5) Anamnestický rozhovor, práce na zakázce, poradenský rozhovor 6) Zvládání náročných situací během práce s klienty 7) Specifika párového poradenství 8) Specifika rodinného a skupinového poradenství 9) Psychologické poradenství v jednotlivých fázích vývoje člověka 10) Formulace zpráv a nálezů, komunikace s institucemi, třístranný a vícestranný kontrakt 11) Etika v psychologickém poradenství principy a úskalí práce v pomáhajících profesích
Doporučená literatura
  • Gabura, J., Pružinská, J. Poradenský proces. Slon, Praha 1995.
  • kolektiv autorů. metodika vztahového poradenství.
  • Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. SPN, Praha 1991.
  • Petr, F. (1929). Olejomalba a enkaustika. Praha: Peometheus.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr