Předmět: Úvod do ps. práce a řízení

« Zpět
Název předmětu Úvod do ps. práce a řízení
Kód předmětu PCH/UPR
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lemrová Soňa, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vznik psychologie práce Hlavní etapy vývoje psychologie práce, Psychologie práce dnes, Oblasti aplikace. Metody psychologie práce a řízení Podmínky práce a analýza práce Pracovní výkonnost a pracovní zátěž Manažerské funkce, předpoklady úspěšnosti manažera Psychologie a organizování Sociálně psychologické aspekty práce Předmět a obsah jednotlivých oblastí aplikace Psychologie: personální, inženýrská, managementu, organizace, marketingu, dopravy, ekonomická, různé oblasti společenské praxe

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Účast na výuce - 5 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Základní orientace v systematice disciplíny v oblastech člověk-práce, člověk-stroj, lidé-lidé. Profilující přístupy a metody.
ziskání znalosti
Předpoklady
Znalost základů sociální psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Znalost témat uvedených v obsahu předmětu Seminární práce - zpracovat min na 5 stran: vybrat témat (dle obsahu předmětu) jedno, které bude podrobněji zpracována Seminární práce musí obsahovat: -podrobnější zpracování (rešerše) vybraného tématu s uvedením citací použitých literárních zdrojů (alespoň 6-8 odborných zdrojů), -využít také časopisecké zdroje: a)1 tuzemský výzkum (ne průzkumy) ze sledované problematiky ? výzkumy publikované v odborném časopise NE starší 5 let ? za posledních 5 let (časopisecké zdroje dle anotace). Pokud nebude k dispozici odborný článek na vybrané téma z českých zdrojů, lze nahradit 2 články zahraničními b) 1 zahraniční článek či výzkum ze sledované problematiky (originál článku lze k seminární práci přiložit) Čerpat pouze z databáze odborných psychol. Doporučené zdropje zahraničních článků: PsycINFO http:// search..ebscohost.com Rešerše JEN z ODBORNÝCH zdrojů (kromě odborných časopisů a literatury ? lze využít i jiné mediálních zdrojů noviny, časopisy, internet atd. ? ALE jen jako zdroje doplňkové)
Doporučená literatura
  • Databáze odborných zdrojů UP Olomouc.
  • Bedrnová, E., Nový I. (1998). Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Management Press.
  • časopisecký zdroj. Československá psychologie.
  • časopisecký zdroj. Moderní řízení.
  • časopisecký zdroj. Psychologie v ekonomické praxi.
  • Provazník, V. a kol. (2001). Psychologie pro ekonomy. Praha, Grada.
  • Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.,Štikar, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: UK Karolinum.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr