Předmět: Úvod do sociální psychologie

« Zpět
Název předmětu Úvod do sociální psychologie
Kód předmětu PCH/USPB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Predmet a umístení SP v systému vztažných oboru 2. Teorie v SP a metody overování 3. Sociální poznávání 4. ?Já? v sociální situaci 5. Socializace 6. Postoje a merení postoju 7. Sociální vliv a osobní kontrola 8. Komunikacní procesy 9. Afiliace, atraktivita 10. Zátežové situace 11. Altruismus, prosociální chování 12. Skupiny, delení skupin, komunikace ve skupine 13. Skupinová struktura, vudcovství 14. Sociometrie 15. Makrosociální procesy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní metodologická kritéria a výzkumné postupy. Sociální percepce, formování dojmu a Já v sociálním kontextu, postoje, prosociální chování, skupinové procesy apod.
Student získá kompetence dané osnovou kurzu.Studenti budou schopni vymezit základní termíny a vývoj sociální psychologie. Porozumí teoriím interpersonálních vztahů, postojů, tématu agrese aj. Studenti si osvojí teorii postojů a zlepší své komunikační dovednosti.
Předpoklady
zájem o obor

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou

Aktivní zapojení do průběhu výuky.
Doporučená literatura
  • Hayesová, N.:. Základy sociální psychologie. Praha, 1999.
  • Hewstone, M., Stroebe, W.:. Sociální psychologie. Praha, 2006.
  • Nekonecný, M.:. Sociální psychologie. Praha, 1999.
  • Rehan, V.:. Sociální psychologie I-III. Skripta, VUP Olomouc, 2007.
  • Výrost, J., Slaměník, I.:. Sociální psychologie - 2. přep. a roz. vyd. Praha, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní