Předmět: Úvod do sociální psychologie

« Zpět
Název předmětu Úvod do sociální psychologie
Kód předmětu PCH/USPK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Předmět a umístění SP v systému vztažných oborů 2. Teorie v SP a metody ověřování 3. Sociální poznávání 4. ?Já? v sociální situaci 5. Socializace 6. Postoje a měření postojů 7. Sociální vliv a osobní kontrola 8. Komunikační procesy 9. Afiliace, atraktivita 10. Zátěžové situace 11. Altruismus, prosociální chování 12. Skupiny, dělení skupin, komunikace ve skupině 13. Skupinová struktura, vůdcovství 14. Sociometrie 15. Makrosociální procesy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní metodologická kritéria a výzkumné postupy. Sociální percepce, formování dojmu a Já v sociálním kontextu, postoje, prosociální chování, skupinové procesy apod.
Student získá kompetence dané osnovou kurzu.Studenti budou schopni vymezit základní termíny a vývoj sociální psychologie. Porozumí teoriím interpersonálních vztahů, postojů, tématu agrese aj. Studenti si osvojí teorii postojů a zlepší své komunikační dovednosti.
Předpoklady
Zájem o obor.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou

Aktivní zapojení do průběhu výuky.
Doporučená literatura
  • Hayesová, N.:. Základy sociální psychologie. Praha, 1999.
  • Hewstone, M., Stroebe, W.:. Sociální psychologie. Praha, 2006.
  • Nekonecný, M.:. Sociální psychologie. Praha, 1999.
  • Rehan, V.:. Sociální psychologie I-III. Skripta, VUP Olomouc, 2007.
  • Výrost, J., Slaměník, I.:. Sociální psychologie - 2. přep. a roz. vyd. Praha, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr