Předmět: Vybrané otázky obecné psychologie

« Zpět
Název předmětu Vybrané otázky obecné psychologie
Kód předmětu PCH/VOOPB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Sadková Tereza, Mgr.
 • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Jazyk a myšlení. Základní lingvistické pojmy, znaky, symboly a významy. Hypotéza jazykové relativity - Motivace. Základní sebezáchovné motivy: Hlad, žízeň, sexuální a rodičovské pohnutky. Drivy a instinkty - Stimulační motivace: Vyhledávání nových podnětů, teorie optimální úrovně aktivace (Yerkes-Dodsonův zákon) - Komplexní teorie motivace: Fredova teorie pudů, teorie potřeb (H. Murray, A. Maslow) - Sociální motivy: Výkonová a afiliační motivace, potřeba moci. - Emoce. Fyziologie, exprese a cítění - Teorie emocí: James-Langeova, Canon Bardova a Schachter-Singerova teorie. Kognitivní a evoluční teorie - Funkce emocí, úvod do psychoanalytických teorií afektu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezentace poznatků o současném vývoji v oblasti myšlení, motivace a emocí.
Základní orientace v oboru psychologie, konkrétně v současných teoretických úvahách o vzájemném vztahu myšlení a řeči, motivaci a emocích a o jejich výzkumu.
Předpoklady
Úvod do obecné psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Vypracování průběžných úkolů a složení písemné zkoušky se známkou lepší než F.
Doporučená literatura
 • Atkinson, R. et al. (2002). Psychologie. Praha.
 • Blažek, V., Trnka, R (Eds.). (2008). Lidský obličej. Praha.
 • Nakonečný, M. (2000). Lidské emoce. Praha.
 • Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha.
 • Plháková Alena. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha .
 • Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Letní