Předmět: Vývojová psychologie 2

« Zpět
Název předmětu Vývojová psychologie 2
Kód předmětu PCH/VPS2K
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Psychologická problematika vstupu dítěte do školy, vývojové aspekty zralosti pro školu 2. Mladší školní věk - vymezení a specifika 3. Dětská kresba: vývojové fáze, význam dětské kresby v psychodiagnostice dětí 4. Psychologie dětské hry: teorie, klasifikace, využití v diagnostice a terapii 5. Mladší školní věk 6. Dospívání (pubescence): terminologie a periodizace 7. Psychologická charakteristika dospívání a hlavní vývojové změny 8. Rozvoj osobnosti v dospívání, stadia vývoje osobní identity, proces individuace 9. Hodnotový, morální a duchovní vývoj v dospívání 10. Kognitivní vývoj 11. Sociální a citový vývoj dospívajících 12. Negativní sociálně psychologické jevy u mládeže

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V návaznosti na Vývojovou psychologii 1 probrat vývojové zvláštnosti období od vstupu dítěte do školy, přes mladší školní věk až po pubescenci a adolescenci.
Osvojit si vývojový přístup v psychologické praxi, znát vývojová specifika a vývojové úkoly.
Předpoklady
Vývojová psychologie 1

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Písemná zkouška

Písemný referát nebo ústní prezentace, docházka.
Doporučená literatura
  • Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha, Grada Publishing 2006..
  • Macek, P. Adolescence. Praha, Portál 2003..
  • Vágnerová. M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr