Předmět: Vícerozměrné statistické metody

« Zpět
Název předmětu Vícerozměrné statistické metody
Kód předmětu PCH/VSMCN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jednoduchá regrese a její grafická reprezentace Standardizované regresní koeficienty Celková přesnost modelu Mnohonásobná regrese Všeobecný lineární model, kategoriální proměnné Interakce Zkoumání nelineárních vztahů Testy statistické významnosti Podmínky užití lineárních modelů Kroková a hierarchická regrese Odstranění vlivu proměnné, práce s rezidui

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projekce (statická, dynamická)
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Tématem kurzu jsou lineární statistické modely. Předmět propojuje dosavadní znalosti parametrické statistiky a studenti se naučí chápat tyto metody jako speciální případy lineárního modelu. Studenti získají dovednost flexibilního a sebejistého použití lineárních modelů k řešení komplexních statistických problémů.
Schopnost navržení statistického modelu, odhadu jeho parametrů, posouzení jeho kvality, provedení souvisejících statistických testů, ověření jeho předpokladů. Důraz je kladen na praktické využití získaných dovedností v rámci psychologického výzkumu.
Předpoklady
Znalost popisné statistiky a základních testů nulových hypotéz.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Seminární práce

Samostatná práce v průběhu semestru. Praktická zkouška.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr