Předmět: Zaklady anatomie a fyziologie

« Zpět
Název předmětu Zaklady anatomie a fyziologie
Kód předmětu PCH/ZAFB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Orel Miroslav, MUDr. PhDr. PhD.
Obsah předmětu
Cílem je základní seznámení se stavbou a fungováním lidského těla ? postavení biologické roviny v rámci člověka jako bio-psycho-sociálně-spirituálního celku. Zmiňována je hierarchie stavby těla (od subcelulární úrovně), vztahy a vazby lidské psychiky na tělesné funkce, nárys komplexního přístupu a psychosomatického myšlení. (Vše včetně základního latinského názvosloví, které bude vyžadováno u zkoušky a do budoucna poskytne orientaci v odborné literatuře, lékařských zprávách atd.). Okruhy: Stavba a funkce buňky, tkáně lidského těla Krev a její součásti, oběh krve a lymfy, imunita Pohybový aparát ? pasivní (soustava kosterní) a aktivní (kosterní svalstvo) Dýchací soustava, vylučovací soustava Trávící soustava, kožní ústrojí Reprodukční soustava ? muže a ženy (včetně početí, těhotenství, porodu) Endokrinní soustava Základy komplexního přístupu k člověku, psychosomatického myšlení

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
 • Exkurze - 3 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Fyziologie a psychologie. Fyziologie, srdce a dýchání. Fyziologie trávení. Látkový a energetický metabolismus. Fyziologie výživy. Termoregulace. Funkce endokrinních a pohlavních žláz. Fyziologie svalstva.
znalosti o lidském těle
Předpoklady
zájem

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška

bez požadavků
Doporučená literatura
 • Braveny P., Nováková M. a kol.:. Stručný přehled lékařské fyziologie pro bakalářské studijní.
 • Dylevský I. :. Somatologie. Epava, Olomouc, 2000..
 • Dylevský, I.:. Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc, 1995.
 • Holibková A., Laichman S.:. Přehled anatomie člověka. Univerzita Palackého v Olomouci, 1996, 2000.
 • Kaláb, M. - Orel, M.:. skripta Základy anatomie a fyziologie pro studenty psychologie I. + II. + III. díl. Olomouc, UP Olomouc, 2009..
 • Merkunová, A. - Orel, M.:. Anatomie a fyziologie člověka - pro humanitní obory. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008..
 • Rokyta R. a kol :. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně. ISV nakladatelství, Praha, 2000.
 • Silbernagl S., Despopoulos A.:. Atlas fyziologie člověka. Grada Avicenum, Praha 1993.
 • Šmarda J. a kol.:. Biologie pro psychology a pedagogy. Portál, s.r.o., Praha, 2004.
 • Šmarda, J. a kol.:. Základy biologie pro psychology. Praha, Portál, s.r.o., 2004, 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Zimní