Předmět: Zážitková pedagogika

« Zpět
Název předmětu Zážitková pedagogika
Kód předmětu PCH/ZAPEN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Seitlová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. ZP - východiska, pojmy a definice 2. Psychologické základy ZP 3. Hlavní činitelé ovlivňující zážitkovou pedagogiku - cíle (směřování), obsah (co k čemu a proč) 4. Osobnost lektora (instruktora) a jeho role v ZP 5. Organizace zabývající se zážitkovou pedagogikou: Outward Bound, Project Adventure, PŠL, Hnutí GO, Hnutí Brontosaurus, Junák,atd. 6. Metoda dramaturgie 7. Metoda motivace 8. Metoda zpětné vazby 9. Skupinová dynamika 10. Hra jako ústřední prostředek zážitkové pedagogiky: - Iniciativní hry - seznamovací, zahřívací, kontaktní, na rozvoj důvěry. - Hry na rozvoj komunikace a spolupráce, týmové hry. - Hry zaměřené na psychiku- strategické a simulační, diskuzní, psyhologické hry. - Hry na rozvoj tvořivosti - nehmotná a konstrukční tvorba, rukodělné práce. - Závěrečné hry a rituály - hry pro reflexi a závěrečné hodnocení. - Lanové aktivity - hry, překážky a překážkové dráhy. 11. Příprava, vedení a hodnocení programů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s využitím zážitkové pedagogiky ve školním, ale i komerčním prostředí. Nastiňuje teoretický základ a metody ZP.
Získání přehledu v problematice zážitkové pedagogiky, získaní dovedností pro přípravu zážitkového kurzu.
Předpoklady
Absolvování předmětu: Úvod do pedagogické psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Aktivní přístup ve výuce, Docházka, Vypracování písemné práce dle stanoveného obsahu
Doporučená literatura
  • Franc, D., Zounková, D., & Martin, A. (2007). Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press.
  • Neuman,J. A kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999..
  • Vážanský, M. Volný čas a pedagogika zážitku.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr