Předmět: Metodologie 1-kvantitativní přístup

« Zpět
Název předmětu Metodologie 1-kvantitativní přístup
Kód předmětu PCH/ZM1D
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Úvod do metodologie (vymezení oboru, vlastnosti vědy) - Cíle zkoumání, metody získávání a fixace názorů, hodnocení vědecké teorie - Dynamika testování teorií - Pojmy, systémy (operacionalizace, definování) - Přirozené systémy a modelování - Plán výzkumu, výzkum. otázka, fáze výzkumu - Vědecká literatura a práce s ní (databáze) - Základní a výběrový soubor (vzorek, populace, metody výběru participantů) - Etické a jiné aspekty psychologického výzkumu a jeho publikování - Proměnné (závisle a nezávisle proměnná, schéma S-O-R) - Metody získávání dat (vazba na psychodiagnostiku, výčet metod)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět ZM1 je určen pro seznámení studentů se základy vědecké práce a výzkumu. Studenti by na základě výuky v tomto jednosemestrálním kurzu měli získat znalosti o jednotlivých fázích vědeckého výzkumu a jeho specifikách v humanitních vědách, budou seznámeni s teorií vědeckých výzkumných postupů, logikou tohoto způsobu poznávání, etickými pravidly a možnostmi financování výzkumů, dále se zorientují v základních metodologických pojmech a přístupech. Prostor bude věnován problematice modelování a redukce v psychologickém výzkumu, operacionalizaci a definování, formulaci výzkumného problému, otázek a hypotéz, dále pak i výběru výzkumného souboru a přehledu základního rozdělení metod získávání a tvorby dat.
Znalosti: 1. umí definovat co je předmětem metodologie a orientuje se v základních cílech vědeckého zkoumání 2. zná základní přípravné i realizační fáze výzkumu a klíčové úkoly v nich 3. rozumí procesu operacionalizace proměnných použitých ve výzkumu a modelování přirozených systémů 4. zná etická pravidla pro výzkum v oboru psychologie Dovednosti: 5. dokáže provést rešerši pro konkrétní výzkum relevantních zdrojů v elektronických databázích na základě klíčových slov 6. dokáže zvolit vhodné metody výběru výzkumného souboru z populace při konrétním zadání 7. dokáže navrhnout účelné metody získávání či tvorby dat při konkrétním zadání
Předpoklady
Jde o úvodní předmět skupiny A, nemá žádné prerekvizity.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Seminární práce

Znalosti a dovednosti uvedené v bodech 1 až 7 jsou overovány jednak znalostním písemným zápoctovým testem s uzavrenými (a,b,c,d) odpovedmi, na který se studenti prihlašují ve STAGu. Klasifikacní výstup - zápocet je udelen za minimálne 70% úspešnost v testu. Tyto znalosti jsou též overovány u souborrné zkoušky ze ZM1K a ZM2K na konci letního semestru. Povinná: Dle rozpisu v jednotlivých prezentacích u jednotlivých témat! Doporučená: Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. Miovský, M. (2004). Diplomové práce v oboru psychologie. Olomouc: FF UP. Studijní podpory od vyučujícího, tj. přednáškové texty a powerpointové prezentace Doporučená: Disman, M. (1996). Jak se dělá sociologická znalost. Praha: Karolinum. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido. Goodwin, C.J. (1999). Research in Psychology. Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London: Hodder & Stoughton.
Doporučená literatura
  • Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London.
  • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha.
  • Punch, K. F. (2008). Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr