Předmět: Základy metod. psych. výzkumu 2

« Zpět
Název předmětu Základy metod. psych. výzkumu 2
Kód předmětu PCH/ZM2B
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- nežádoucí proměnné a jejich kontrola - plánování výzkumu - kvalitativní designy výzkumu (případové studie, kvalitativní evaluace,?) - kvantitativní designy výzkumu postavené na deskripci - korelační studie - neexperimentální plány, kvaziexperimenty, experimenty - vnitrosubjektový a mezisbujektový experimentální design - faktoriální experimentální designy - pravidla pro publikaci výsledků dle APA

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět ZM2 navazuje na předmět ZM1 a dále ho rozvíjí. Jde o základy metodologie psychologického výzkumu, které studenti uplatní při psaní seminárních a diplomových prací a dále v praxi při posuzování jiných výzkumů a publikací, nebo též při diagnostickém procesu.
Cílové kompetence posluchače kurzu: - Orientuje se v základních kvantitativních výzkumných designech jako je experiment, kvaziexperiment, korelační studie, dotazníkové šetření atd. - Orientuje se v základních kvalitativních výzkumných designech, jako jsou případové studie, terénní výzkum, evaluace, akční výzkum atd. - Chápe základní principy psychometrie a rozumí pojmům validita, reliabilita a standardizace. - Ovládá základy popisné statistiky, tj. zejména charakteristiky centrální tendence, variability a tvaru rozdělení u souborů dat. - Ovládá základy analytické práce s kvalitativními daty. - Dokáže popsat rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem, zná silné a slabé stánky obou přístupů.
Předpoklady
Absolvování předmětu ZM1B.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Didaktický test

Znalosti a dovednosti jsou ověřovány jednak lektorem přímo při procesu výuky (tj. aktivní dotazování a zapojení studentů) a dále pak zejména znalostním písemným zápočtovým testem s uzavřenými i otevřenými odpověďmi. Klasifikační výstup - zápočet je udělen za minimálně 80% docházku na přednášky (u kombinované formy absolvování elearnigu) a zvládnutí zápočtového testu minimálně na 70%. Dále pak jsou všechny tyto znalosti vyžadovány u souborné (ZM1 i ZM2) ústní zkoušky, kde student odpovídá na tři okruhy otázek z obsahu obou předmětů. Povinná: Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.¨ Punch, K.F. (2008). Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál. Studijní podpory od vyučujícího, tj. přednáškové texty a powerpointové prezentace Doporučená: Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. Disman, M. (1996). Jak se dělá sociologická znalost. Praha: Karolinum. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido. Goodwin, C.J. (1999). Research in Psychology. Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London: Hodder & Stoughton.
Doporučená literatura
  • Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London.
  • Disman, M. (1996). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha.
  • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha.
  • Punch, K.F. (2008). Základy kvantitativního šetření. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Letní