Předmět: Základy speciální pedagogiky pro psychology

« Zpět
Název předmětu Základy speciální pedagogiky pro psychology
Kód předmětu PCH/ZSPM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Procházka Roman, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Speciální pedagogika, historie, zařazení, místo ve vědách, základní terminologie a dělení. - Problematika socializace, inkluze, výchova a vzdělávání, speciálněpedagogická diagnostika. - Somatopedie, vývoj, vybrané somatické poruchy, výchova a vzdělávání. - Etopedie , vývoj, vybrané poruchy, výchova a vzdělávání. - Surdopedie, vývoj, poruchy, vzdělávání a výchova. - Tyflopedie, vývoj péče, poruchy, problematika vzdělání a výchovy. - Specifické poruchy učení, druhy, diagnostika, náprava. - Logopedie, vývoj, základní řečové poruchy, diagnostika, náprava. - Psychopedie, vývoj, základní poruchy, vývoj, poruchy, vzdělávání a výchova

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl, aby se studenti psychologie orientovali v základních oblastech speciální pedagogiky. V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s historickým pozadím vývoje speciální pedagogiky a se speciálně pedagogickými disciplínami
Získaná způsobilost spočívá v prohloubení psychologického myšlení v oblasti speciálně pedagogické problematiky a v dovednosti kombinovat informace z jiných oborů.
Předpoklady
Předpokladem ke studiu je úspěšně zakončený druhý blok studia psychologie a orientace v problematice anatomie a fyziologie, obecné psychologie, vývojové psychologie,pedagogické psychologie dětské klinické psychologie a klinické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Rozhovor

Nadpoloviční účast na seminářích Přijatá esej Zakončení kolokviem
Doporučená literatura
  • Pipeková, a kol. (2006). Kapitoly ze speciální pedagogiky.. Brno: Paido.
  • Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava poruch učení a chování. Praha: Portál. Praha: Portál.
  • Slowik, J. (2007). Speciální pedagogika.. Praha: Grada.
  • Vítková, M. (1998). Integrativní speciální pedagogika.. Brno: Paido.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Letní