Předmět: Relaxace a imaginace v psychiatrii

« Zpět
Název předmětu Relaxace a imaginace v psychiatrii
Kód předmětu PSY/VCB41
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Zmeškalová Daniela, MUDr.
  • Ocisková Marie, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s relaxačními a imaginativní technikami. Studenti se seznámí s teorií i s praktickými ukázkami jednotlivých technik. Převážná část každého semináře bude věnována nácviku relaxační techniky. Studenti se seznámí se základy autogenního tréninku, progresivní relaxace, mindfulness, dechovými cvičeními, využití imaginace při práci s pacienty či v rámci psychohygieny. Po absolvování tohoto předmětu by měl mít student základní přehled o metodách relaxace a imaginace a praktickou zkušenost.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik pohybových a pracovních dovedností, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty s teorií i s praktickými ukázkami jednotlivých relaxačních a imaginativních technik. Studenti si osvojí základy autogenního tréninku, progresivní relaxace, práce s imaginacemi při práci s klienty či v rámci psychohygieny.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni hlubšího vhledu do problematiky práce s pacienty s duševním onemocněním s využití relaxačních a imaginativních technik.
Předpoklady
Dostatečná úroveň osobnostní zralosti, vstřícnost. Znalosti preklinických oborů, znalosti oborů lékařské psychologie, psychiatrie.
PSY/VCA13
----- nebo -----
PSY/ZUB21 a zároveň PSY/VCB13
----- nebo -----
PSY/ZUB21

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Aktivní účast na seminářích, účast alespoń na 75 % seminářů, samostudium.
Doporučená literatura
  • Hašto, J. (2004). Autogenní trénink. Praha.
  • Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
  • Nešpor, K. (1998). Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka. Praha, Grada.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2014) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2012) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2011) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Zubní lékařství (2) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Zubní lékařství (2013) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Zubní lékařství (2015) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2015) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Zubní lékařství (2014) Lékařské vědy 3 Letní