Předmět: Komunikace s pacientem v praxi

« Zpět
Název předmětu Komunikace s pacientem v praxi
Kód předmětu SOL/VCB32
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Marečková Jana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Juríčková Lubica, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Kocourek Tomáš, MUDr. Mgr.
Obsah předmětu
Zásady dobré komunikace. Zvláštnosti a pravidla komunikace ve vybraných oborech medicíny. Komunikace s pacienty se specifickými potřebami (modelové situace). Sociální psychologie osobnosti. Komunikační typologie. Psychologické komunikační hry.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty s významem profesní komunikace lékaře s pacientem a jejími specifikami při navazování kontaktu s pacientem.
Studenti budou obeznámeni se zásadami profesní komunikace lékaře s pacientem, budou schopni zjistit pacientovo pojetí zdraví a nemoci, porozumí strategii komunikace u problémových pacientů, porozumí zásadám psychoterapetického přístupu k pacientům se specifickými potřebami a specifikům komunikace ve vybraných oborech medicíny.
Předpoklady
Nejsou specifikovány.
SOL/VCBP2

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní participace, absolvování seminářů a zpracování seminární práce, 100% účast
Doporučená literatura
 • Černý, V. Jak jednat s různými typy lidí.
 • Honzák, R. (1997). Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén.
 • Janáčková, L., Weiss, P. (2008). Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál.
 • Linhartová, V. (2007). Praktická komunikace v medicíně: pro mediky, lékaře a ošetřující personál. Praha: Grada.
 • Plevová, I., Slowik, R. (2010). Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada.
 • Raboch, J., Zvolský, P. Psychiatrie. Praha: Galén.
 • Slowík, J. Komunikace s lidmi s postižením.
 • Špatenková, N., Králová, J. (2009). Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén.
 • Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2012) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2014) Lékařské vědy 3 Letní
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2015) Lékařské vědy 3 Letní